Guidance

SmartProtect Platform has been developed in the framework of SmartProtect project, aiming to operate as a freely accessible repository where end-users have access to innovative IPM methodologies and technologies, while it is also possible to contribute to the Platform’s content by suggesting solutions to be incorporated and uploaded on the Platform. Through such an interactive approach, end-users along with technology providers can add a solution by filling a simple form. In this way knowledge exchange is promoted, allowing access to innovative IPM solutions to all interested parties, who otherwise may lack the possibilities to get involved in such knowledge transfer.

In order to add a solution, a user should be registered, which is possible by creating a profile on the Platform. The Log in button offers the ability to the registered users to log in, while non-authenticated users can register. Registration requires First name, Last name, email address, and setting a password. Upon registration, a verification email will be sent to your email, providing a verification link for the registration. Upon verification, you can navigate to SmartProtect Platform and upload an IPM solution. After Log in by using the personal credentials, you have the ability to edit your profile, see the solutions that you have uploaded (in My solutions section) and Log out.

By selecting My solutions and then Add new solution, you get redirected to the form, where a new solution can be added. A solution can either be saved as draft or be submitted for further review from the project’s consortium for validity prior to publication. Some fields of the form are required (solution name, type of technique, application range, farm scale type, production system, country of origin, short description, crops used, company name and website), while other field are optional (technology readiness level, image, technology requirement comments, landscape comments, training comments, example cases, cost details, working speed, acreage covered, support, mode of operation, accuracy, crops possible, species, countries used, countries not suitable, keywords, YouTube links, special requirement, need for a special agricultural landscape, need for special training, uploading of attached files, and contact person). Filling the fields is a simple procedure that requires typing the appropriate text in the corresponding fields, or selecting the proper option from an already provided list.

You are kindly invited to become part of SmartProtect community, discover the Platform and be a part of SmartProtect network!

Platforma SmartProtect je bila razvita v okviru projekta SmartProtect, katerega cilj je delovati kot prosto dostopna zbirka, kjer imajo končni uporabniki dostop do inovativnih metodologij in tehnologij IVR (integriranega varstva rastlin). Uporabnik lahko poleg dostopa do informacij IVR prispeva tudi k vsebini platforme s predlaganjem rešitev, ki se lahko posledično vključijo in naložijo na platformo. Končni uporabnik lahko skupaj s ponudniki storitev izpolni preprost obrazec in na interaktiven način doda rešitev na platformo. S tem se tudi vzpodbuja izmenjava znanja, ki omogoča dostop do inovativnih rešitev IVR vsem zainteresiranim, ki sicer nimajo možnosti, da bi se vključili v takšen pristop prenosa znanja. 

Za dodajanje rešitev/ugotovitev mora biti uporabnik registriran, to stori tako, da si ustvari profil na platformi. Gumb Prijava omogoča prijavo na platformo, vendar samo registriranim uporabnikom. Neavtentificirani uporabniki se lahko s klikom na omenjeni gumb registrirajo. Registracija zahteva ime, priimek, elektronski naslov in nastavitev gesla. Ob registraciji bo na vaš e-poštni naslov poslano potrditveno e-poštno sporočilo s povezavo za preverjanje registracije. Po tem, ko se boste uspešno registrirali lahko prosto dostopate do platforme SmartProtect in tudi nalagate vaše ugotovitve in rešitve iz področja IVR (integriranega varstva rastlin). S prijavo na vaš račun imate možnost urejanja profila, ogleda rešitev/ugotovitev, ki ste jih naložili (v razdelku Moje rešitve) in možnost odjave s platforme SmartProtect. 

Z izbiro Moje rešitve in nato Dodaj novo rešitev boste preusmerjeni na obrazec, kjer lahko dodate novo rešitev. Rešitev lahko shranite kot osnutek ali pa jo pred objavo predložite v nadaljnji pregled konzorcija projekta, ki pregleda veljavnost/ustreznost rešitve. Nekatera polja je potrebno na obrazcu obvezno izpolniti (ime rešitve, vrsta uporabljene tehnike oz. metodologije, obseg uporabe, obseg in vrsta kmetijske pridelave, proizvodni sistem, država porekla, kratek opis, uporabljeni posevki oz pridelovalne kulture, ime podjetja in spletna stran), ostala polja, pa so neobvezna (stopnja tehnološke pripravljenosti, slika, komentarji tehnoloških zahtev, komentarji glede pridelovalnih zemljišč/površin, komentarji o usposabljanju, podrobnosti o stroških, delovna hitrost, pokrita površina, podpora, način dela, natančnost, kakšne posevke lahko pridelujemo, vrste, uporabljeno oz. uporabno v državah, neprimerno za države, ..., ključne besede, YouTube povezava, posebna zahteva, potreba po specifičnih razmerah in pridelovalnem območju, potreba po posebnem usposabljanju, nalaganje priloženih datotek in kontaktna oseba). Izpolnjevanje polj je enostavno. Postopek zahteva, da v ustrezna polja vnesete ustrezno besedilo ali izberete ustrezno možnost, ki je prisotna na priloženem seznamu.

Vljudno vabimo vseh, da postanete del skupnosti SmartProtect, odkrijte platformo in postanite del omrežja SmartProtect!