Algemene voorwaarden

BASISINFORMATIE OVER DATABEHEER EN DATAPROTECTIE

 • Controller: AGENSO – Agricultural and Environmental Solutions
 • Doel: Managing the communication between the Controller and website users.
 • Credentials: Toestemming van het data subject.
 • Ontvangers: Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden, behalve wanneer de wet daarin voorziet.
 • Rechten: U hebt het recht op toegang, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens, evenals andere rechten zoals uitgelegd in "nadere informatie".
 • Verdere informatie over meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u hieronder

WETTELIJKE KENNISGEVING EN PRIVACY

Welkom op onze website

Dit document regelt de voorwaarden voor het gebruik van de dienst die door het SmartProtect consortium aan internetgebruikers wordt aangeboden. Het gebruik van deze website houdt aanvaarding in van de voorwaarden, die van tijd tot tijd door het SmartProtect-consortium kunnen worden gewijzigd.

Dit SmartProtect-platform is uitsluitend ontwikkeld door gebruik te maken van gepubliceerd materiaal uit verschillende vrij raadpleegbare bronnen. Het SmartProtect-platform heeft als hoofddoel de verspreiding van nuttige informatie voor een betere IPM-toepassing te vergemakkelijken en heeft geen commerciële of vergelijkende doeleinden. Als u het niet eens bent met de verspreiding van de informatie, neem dan contact met ons op via info@smartprotect-h2020.eu

Eigenaar: SmartProtect consortium

Controller: AGENSO – Agricultural and Environmental Solutions

Recorded in Athens Chamber of Commerce and Industry, Registration Number: 138966101000

Main office: Markou Mpotsari 47, 117 42, Athens, Greece

Tax ID: 800736212

Contact telefoonnummer: +302109234473

Contact e-mailadres: info@agenso.gr

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE DATA

Op onze website worden persoonsgegevens verzameld om u te voorzien van de informatie die u ons hebt gevraagd, met inachtneming van de wettelijke verplichtingen.

De verstrekte gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om te reageren op uw verzoek of vraag totdat deze is voltooid, waarna ze worden bewaard voor historische doeleinden, tenzij u verzoekt om verwijdering ervan door een e-mail te sturen naar het bovenstaande e-mailadres. Onverminderd het bovenstaande kunnen persoonsgegevens die worden gebruikt voor het toezenden van commerciële communicatie (met inbegrip van de nieuwsbrieven), voor onbepaalde tijd voor dat doel worden bewaard, tenzij de betrokkene om uitwissing verzoekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is de toestemming die u expleciet hebt gegeven bij de aanvaarding van de verwerking van de in elk formulier verstrekte gegevens.

Alle informatie die u verstrekt bij het gebruik van de verschillende diensten moet waarheidsgetrouw zijn. De gebruiker garandeert dat alle gegevens die hij verstrekt bij het invullen van de formulieren die nodig zijn om zich te abonneren op de diensten, waarheidsgetrouw zijn. Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe alle aan het consortium SmartProtect verstrekte informatie actueel te houden, zodat deze te allen tijde overeenstemt met zijn feitelijke omstandigheden. In ieder geval is de gebruiker aansprakelijk voor alle valse of onjuiste informatie die hij verstrekt en voor alle schade die hij het consortium SmartProtect berokkent. Als de gebruiker minderjarig is, moet hij toestemming vragen aan zijn ouders of voogden voordat hij zijn persoonlijke gegevens invoert in een van de formulieren op onze website.

Wij informeren u hierbij dat uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan samenwerkende bedrijven van het SmartProtect consortium waarvan de tussenkomst nodig kan zijn voor een betere dienstverlening en altijd binnen het kader van een strikte legitimiteit.

Wanneer wij mailing campagnes creëren, in het bijzonder voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de e-mail marketing automatiseringsdienst van "MailChimp", ontwikkeld door The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Op 22 augustus 2008 heeft de Rocket Science Group zich aangesloten bij de "Safe Harbor Privacy Principles" overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika. De bij de registratie verstrekte informatie wordt door de Rocket Science Group verwerkt en op hun servers in de Verenigde Staten opgeslagen. De informatie verstrekt bij de registratie zal niet worden verzonden of bekendgemaakt aan een derde partij. Meer informatie over het gegevensbeschermingsbeleid van "MailChimp" is beschikbaar op https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Het SmartProtect-consortium verbindt zich ertoe alle gegevens die door de bezoekers van hun website worden verstrekt, strikt vertrouwelijk te behandelen. Alle gegevens worden opgeslagen in een bestand met inachtneming van de vertrouwelijkheids- en veiligheidsnormen volgens de geldende wetgeving.

De gebruiker kan te allen tijde zijn rechten uitoefenen door zijn verzoek per gewone post naar het consortium SmartProtect te sturen:

Coördinator van het SmartProtect Project: INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW (INAGRO)

Vestigingsplaats: IEPERSEWEG 87, RUMBEKE ROESELARE 8800, Belgium,

BTW number: BE0417474241
Contact telefoonnummer: +32 51 27 32 00

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

 • Recht om bevestiging te krijgen of hem betreffende gegevens al dan niet door het SmartProtectconsortium worden verwerkt, en zo ja, het recht op toegang tot die gegevens.
 • Recht op correctie van hem betreffende onjuiste gegevens en op aanvulling van hem betreffende onvolledige persoonsgegevens.
 • Recht op het wissen van hem of haar betreffende persoonsgegevens wanneer een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt
  • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking is gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
  • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking
  • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Recht op wissing van iedere koppeling met zijn of haar persoonsgegevens wanneer een verplichting bestaat om deze te wissen
 • Recht op beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:
  • De onjuistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die het SmartProtect consortium in staat stelt de juistheid ervan te verifiëren,
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan,
  • Het SmartProtect-consortium de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar deze door de betrokkene worden vereist voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen,
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van het SmartProtect-consortium zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat te ontvangen, en het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, mits de verwerking op geautomatiseerde wijze geschiedt.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking berust, met inbegrip van profilering, en dat voor hem rechtsgevolgen heeft of voor hem soortgelijke ingrijpende gevolgen heeft.

 

 

 

LINKBELEID

Deze pagina bevat links naar andere pagina's die door derden worden beheerd. Het doel van dergelijke links is om de gebruikers andere informatiebronnen op het internet ter beschikking te stellen die voor hen van belang kunnen zijn. Het SmartProtectconsortium is niet aansprakelijk voor de informatie waarnaar in dergelijke links wordt verwezen en de gebruiker dient zich onder zijn of haar verantwoordelijkheid en onder de voorwaarden die daarin zijn uiteengezet toegang te verschaffen tot de inhoud ervan.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en alle informatie die erop beschikbaar is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafische voorstellingen, pictogrammen, afbeeldingen, software, broncode en handelsmerken, zijn beschermd door auteursrechten, ontwerprechten, handelsmerkrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten die eigendom zijn van of beheerd worden door ons en/of onze licentiegevers. U mag de inhoud of een deel van deze website niet kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, downloaden, posten, verzenden, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, wijzigen, openbaar maken of distribueren, voor welk doel dan ook, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve dat u materiaal dat op de site staat mag downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik, zolang u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact laat.

Alle rechten, titels en belangen in de Intellectuele Eigendomsrechten in deze website blijven te allen tijde eigendom van ons en/of onze licentiegevers. Het is klanten en bezoekers niet toegestaan hiervan gebruik te maken, tenzij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons en/of onze licentiegevers heeft verkregen, al naar gelang het geval.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het SmartProtectconsortium garandeert niet dat haar website altijd volledig operationeel zal zijn of dat de inhoud permanent volledig of nauwkeurig zal zijn.

Het SmartProtectconsortium is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik of de informatie die op deze website wordt beschreven.

Het SmartProtect consortium behoudt zich dan ook het recht voor om de specificaties van de producten en diensten op deze website te wijzigen.