Teenuste tingimused ja põhimõtted

PÕHITEAVE ANDMEKAITSE KOHTA

 • Vastutav töötleja: AGENSO – Agricultural and Environmental Solutions.
 • Eesmärk: kommunikatsiooni haldamine vastutava töötleja ja veebisaidi kasutajate vahel.
 • Luba: andmesubjekti nõusolek.
 • Saajad: kolmandatele pooltele ei edastata mingeid andmeid, välja arvatud seaduses ette nähtud isikutele.
 • Õigused: teil on õigus juurdepääsule oma isikuandmetele, teil on õigus oma isikuandmeid parandada ja kustutada, lisaks veel muud õigused, mida on selgitatud lisateabe jaotises.
 • Lisateave: andmekaitse kohta täpsema teabe saamiseks lugege palun läbi meie veebisaidil avaldatud „Teenuste tingimused ja põhimõtted“.

ÕIGUSALANE TEAVE JA PRIVAATSUS

Tere tulemast meie veebisaidile.

Siinse dokumendiga reguleeritakse internetikasutajatele SmartProtecti konsortsiumi osutatava teenuse tingimusi. Selle veebisaidi kasutamine tähendab nõustumist eespool loetletud tingimustega, mida SmartProtecti konsortsium võib aeg-ajalt muuta.

SmartProtecti platvormi arendamisel on kasutatud ainult avaldatud materjale, mis pärinevad erinevatest avatud juurdepääsuga allikatest. SmartProtecti platvormi peamine eesmärk on kergendada kasuliku teabe levitamist paremaks integreeritud taimekaitseks ning sellel ei ole kaubanduslikke ega sarnaseid eesmärke. Kui te ei nõustu teabe levitamisega, võtke palun ühendust aadressil info@smartprotect-h2020.eu.

Omanik: SmartProtecti konsortsium

Vastutav töötleja: AGENSO – Agricultural and Environmental Solutions

Registreeritud Ateena kaubandus- ja tööstuskojas, registreerimisnumber 138966101000

Peakontor: Markou Mpotsari 47, 117 42, Ateena, Kreeka

Maksukohuslase number: 800736212

Telefoninumber ühenduse võtmiseks: +302109234473

E-posti aadress ühenduse võtmiseks: info@agenso.gr

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meie veebisaidil kogutakse isikuandmeid, et anda teile teavet, mida olete meilt küsinud, täites samas õiguslikud kohustused.

Küsitud teavet hoitakse nii kaua kui vaja, et anda lõplik vastus teie taotlusele või järelepärimisele, misjärel hoitakse andmeid arhiveerimiseks, välja arvatud juhul, kui taotlete teabe kustutamist, saates selleks e-kirja eespool toodud e-posti aadressil. Olenemata eespool mainitust võidakse äriteadete, sealhulgas uudiskirjade edastamiseks salvestatud isikuandmeid hoida sellel eesmärgil tähtajatult, välja arvatud juhul, kui andmesubjekt taotleb teabe kustutamist.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie poolt igal vormil antud nõusolek andmete töötlemiseks.

Teie poolt erinevate teenuste kasutamisel antud andmed peavad olema tõesed. Kasutaja tagab, et kõik teenustele registreerimisel täidetavatel vormidel esitatud andmed oleksid tõesed. Samuti kohustub kasutaja uuendama kõiki SmartProtecti konsortsiumile antud andmeid, et need oleksid alati vastavuses tema tegelike andmetega. Igal juhul vastutab kasutaja tema esitatud väära või ebaõige teabe eest ja kõigi SmartProtecti konsortsiumile tekitatud kahjude eest. Kui kasutaja on alaealine, peab ta enne oma isikuandmete sisestamist mis tahes meie veebilehel avaldatud vormile küsima oma vanemate või õpetajate nõusoleku.

Anname teile teada, et teie andmeid võidakse avaldada SmartProtecti konsortsiumi koostööpartneritele, kelle sekkumine, mis toimub alati rangelt õiguspäraselt, võib olla vajalik teenuse paremaks osutamiseks.

Meie korraldatavatel postituskampaaniatel, eelkõige seoses meie uudiskirjaga, kasutame MailChimpi meiliturunduse automatiseeritud teenust, mille arendaja on The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 22. augustil 2008 täitis The Rocket Science Group Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise Safe Harbori privaatsuspõhimõtete kokkuleppe. Registreerimisel esitatud andmeid töötleb The Rocket Science Group ja andmeid hoitakse nende serverites Ameerika Ühendriikides. Registreerimisel esitatud andmeid ei saadeta ega avaldata ühelegi kolmandale poolele. Rohkem teavet MailChimpi andmekaitsepoliitika kohta leiate aadressilt https://mailchimp.com/legal/privacy/.

SmartProtecti konsortsium kohustub hoidma veebisaidi kasutajate esitatud andmed täielikult konfidentsiaalsena. Kõiki andmeid hoitakse failina kooskõlas konsortsiumi konfidentsiaalsus- ja turvastandarditega, mis vastavad kehtivatele õigusaktidele.

Kasutaja võib igal ajal teostada oma õigusi, saates oma taotluse tavaposti teel SmartProtecti konsortsiumile:

SmartProtecti projekti koordinaator: INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP IN PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW (INAGRO)

Peakontor: IEPERSEWEG 87, RUMBEKE ROSELARE 8800, Belgium

Käibemaksukohuslase number: BE0417474241

Telefoninumber ühenduse võtmiseks: +32 51 27 32 00

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

 • Õigus saada kinnitust selle kohta, kas SmartProtecti konsortsium töötleb teda puudutavaid andmeid või ei töötle ning töötlemise korral õigus juurdepääsule sellistele andmetele.
 • Õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete andmete parandamist ja mittetäielike isikuandmete täiendamist.
 • Õigus teda puudutavate isikuandmete kustutamisele, kui kehtib üks järgmistest asjaoludest:
  • isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, mille jaoks need koguti või muul viisil töödeldi;
  • andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ja puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;
  • andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada juriidiliste kohustuste täitmiseks.
 • Õigus tema isikuandmetele osutavate linkide kustutamisele, kui esineb nende kustutamise kohustus.
 • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele järgmistel juhtudel:
 • andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab SmartProtecti konsortsiumil isikuandmete õigsust kontrollida;
 • isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;
 • SmartProtecti konsortsium ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 • Andmesubjekt on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ajaks, kuni kontrollitakse, kas SmartProtecti konsortsiumi õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti põhjused.
 • Õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kuid tingimusel, et töödeldakse automatiseeritult.
 • Õigus, et tema kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teda puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab talle märkimisväärset mõju.

LINGIPOLIITIKA

Sellel lehel on lingid kolmandate poolte hallatavatele lehtedele. Nende linkide eesmärk on teha kasutajatele kättesaadavaks muud internetis avaldatud teabeallikad, mis võiksid neile huvi pakkuda. SmartProtecti konsortsium ei vastuta nendel linkidel viidatud teabe eest ning kasutaja kasutab lingi sisu omal vastutusel ja seal kehtestatud tingimustel.

INTELLEKTUAAL- JA TÖÖSTUSOMANDI ÕIGUSED

See veebisait ja sellel kättesaadav teave, muu hulgas tekst, graafika, ikoonid, kujutised, tarkvara, lähtekood ja kaubamärgid, on kaitstud autoriõigusega, tööstusdisainlahenduse, kaubamärgi ja muu intellektuaalomandi õigusega, mis kuulub meile või mille üle on meil ja/või meie litsentsiandjatel kontroll. Teil ei ole lubatud sisu või selle veebisaidi osi mis tahes viisil kopeerida, reprodutseerida, taasavaldada, üles laadida, alla laadida, postitada, edastada, säilitada päringusüsteemis, modifitseerida, muuta või näidata avalikult või jagada olenemata eesmärgist ilma eelneva kirjaliku loata, välja arvatud juhul, kui laete alla saidil olevaid materjale mitteärilisel eesmärgil kodus isiklikuks kasutamiseks ega riku autoriõigust, kaubamärgi- ja muid omandiõigusi.

Selle veebisaidiga seotud kõik õigused, omandiõigus ja intellektuaalomandi õigused kuuluvad kogu aeg meile ja/või meie litsentsiandjatele. Klientidel ja kasutajatel ei ole lubatud neid kasutada, välja arvatud juhul, kui olete vastavalt olukorrale saanud meilt ja/või meie litsentsiandjatelt selgesõnalise kirjaliku loa.

 

VASTUTUSE PIIRAMINE

SmartProtecti konsortsium ei taga, et see veebisait toimib alati täielikult või et sellel avaldatud sisu on alati täielik või täpne.

SmartProtect ei vastuta ühegi otsese ega kaudse kahju eest, mis tuleneb selle veebisaidi kasutamisest või veebisaidil kirjeldatud teabest.

Seega jätab SmartProtect endale õiguse parandada sellel veebisaidil avaldatud toodete ja teenuste spetsifikatsioone.