CS-Podmínky služeb

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ A OCHRANA SOUKROMÍ

Vítejte na naší webové stránce.

Tento dokument upravuje podmínky používání služby poskytované konsorciem SmartProtect uživatelům internetu. Používání této webové stránky vyžaduje souhlas s výše uvedenými podmínkami, které mohou být čas od času změněny konsorciem SmartProtect.

Tato platforma SmartProtect byla vyvinuta pouze za použití publikovaných materiálů z různých zdrojů s otevřeným přístupem. Hlavním cílem platformy SmartProtect je usnadnit šíření užitečných informací pro lepší aplikaci IPM a nemá žádné komerční nebo srovnávací účely. Pokud nesouhlasíte se šířením informací, kontaktujte nás prosím na info@smartprotect-h2020.eu

Vlastník: SmartProtect consortium

Správce: AGENSO – Agricultural and Environmental Solutions

Zapsáno v Athénské obchodní a průmyslové komoře, registrační číslo: 138966101000

Hlavní kancelář: Markou Mpotsari 47, 117 42, Athens, Greece

DIČ: 800736212

Kontaktní telefon: +302109234473

Kontaktní emailová adresa: info@agenso.gr

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje shromažďované na našich webových stránkách vám poskytují informace, které jste od nás požadovali při plnění zákonných povinností.

Poskytnuté údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou k odpovědi na vaši žádost nebo dotaz, dokud nebudou dokončeny, poté budou uchovány pro účely historie, pokud nepožádáte o jejich vymazání zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu. Bez ohledu na výše uvedené mohou být osobní údaje použité pro zasílání obchodních sdělení (včetně newsletterů) za tímto účelem uchovávány po dobu neurčitou, pokud subjekt údajů nepožádá o výmaz.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste udělili při akceptování zpracování údajů uvedených v každém formuláři.

Všechny vámi poskytnuté informace při používání různých Služeb musí být pravdivé. Uživatel zaručuje, že veškeré údaje uvedené při vyplňování formulářů nutných pro přihlášení k odběru Služeb jsou pravdivé. Stejně tak se uživatel zavazuje udržovat všechny informace poskytnuté konsorciu SmartProtect aktualizované tak, aby vždy odpovídaly jeho aktuální situaci. V každém případě bude Uživatel odpovědný za jakékoli nepravdivé nebo nesprávné informace, které poskytne, a za jakékoli škody způsobené konsorciu SmartProtect. Pokud je Uživatel nezletilý, vyžádá si před zadáním svých osobních údajů do některého z formulářů na našich webových stránkách souhlas svých rodičů nebo lektorů.

Informujeme Vás, že Vaše údaje mohou být zpřístupněny spolupracujícím společnostem konsorcia SmartProtect, jejichž zásah může být nutný pro lepší poskytování služby a vždy v rámci přísné legitimity.

Když vytváříme e-mailové kampaně, zejména pro náš newsletter, používáme službu automatizace e-mailového marketingu „MailChimp“, vyvinutou společností The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Dne 22. srpna 2008 se Rocket Science Group připojila k dohodě „Zásady ochrany osobních údajů Safe Harbor“ mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Informace poskytnuté při registraci budou zpracovány společností Rocket Science Group a uloženy na jejích serverech ve Spojených státech. Informace poskytnuté při registraci nebudou zaslány ani poskytnuty žádné třetí straně. Další informace o zásadách ochrany údajů „MailChimp“ jsou k dispozici na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Konsorcium SmartProtect se zavazuje uchovávat veškeré údaje poskytnuté návštěvníky jejich webových stránek v naprosté důvěrnosti. Veškeré údaje budou uloženy v souboru v souladu s jeho důvěrnými a bezpečnostními standardy podle platných právních předpisů.

Uživatel může kdykoli uplatnit svá práva zasláním své žádosti běžnou poštou konsorciu SmartProtect:

Koordinátor projektu SmartProtect: INAGRO, PROVINCIAAL EXTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP V PRIVAATRECHTELIJKE VORM VZW (INAGRO)

Hlavní sídlo: IEPERSEWEG 87, RUMBEKE ROSELARE 8800, Belgie

DIČ: BE0417474241
Kontaktní telefonní číslo:  +32 51 27 32 00

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

 • Právo získat potvrzení, zda údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány konsorciem SmartProtect, a pokud ano, právo na přístup k těmto údajům.
 • Právo na opravu nepřesných údajů, které se ho týkají, a doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud nastane některá z následujících okolností:
  • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
  • subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování
  • subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
  • osobní údaje byly zpracovávány protiprávně 
  • osobní údaje musí být vymazány pro splnění zákonné povinnosti
 • nepřesnost osobních údajů subjekt údajů popírá, a to po dobu potřebnou k tomu, aby konsorcium SmartProtect mohlo přesnost osobních údajů ověřit,
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 • Konsorcium SmartProtect již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro zřízen.

 

ZÁSADY PROPOJENÍ

Tato stránka obsahuje odkazy na jiné stránky spravované třetími stranami. Účelem těchto odkazů je zpřístupnit uživatelům další zdroje informací v rámci internetu, které by je mohly zajímat. Konsorcium SmartProtect neručí za informace uvedené v těchto odkazech a uživatel má k jejich obsahu přistupovat na svou odpovědnost a za podmínek v nich uvedených.

 

PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

Tato webová stránka a veškeré informace na ní dostupné, včetně, nikoli však výhradně, textu, grafiky, ikon, obrázků, softwaru, zdrojového kódu a ochranných známek, jsou chráněny autorským právem, designem, ochrannou známkou a dalšími právy duševního vlastnictví, které vlastníme nebo kontrolujeme. /nebo naši poskytovatelé licencí. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, nahrávat, stahovat, zveřejňovat, přenášet, ukládat do vyhledávacího systému, upravovat, pozměňovat nebo zobrazovat na veřejnosti nebo jakýmkoli způsobem distribuovat obsah nebo jakoukoli část této webové stránky za jakýmkoli účelem bez našeho předchozího písemného s výjimkou toho, že můžete stahovat materiály zobrazené na stránce pro nekomerční, domácí osobní použití, pouze pokud zachováte všechna autorská práva, ochranné známky a další informace o vlastnictví nedotčené.

Všechna práva, titul a podíl na právech duševního vlastnictví na této webové stránce vždy zůstávají majetkem nás a/nebo našich poskytovatelů licencí. Zákazníci a návštěvníci nejsou oprávněni je používat, pokud jste nezískali výslovné písemné povolení od nás a/nebo našich poskytovatelů licencí, podle okolností.

 

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Konsorcium SmartProtect nezaručuje, že jeho webové stránky budou vždy plně funkční nebo že obsah bude trvale úplný nebo přesný.

SmartProtect nenese odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody vyplývající z použití nebo informací popsaných na této webové stránce.

SmartProtect si proto vyhrazuje právo změnit specifikace produktů a služeb na této webové stránce.